messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


สถิติ sitemap
วันนี้ 276
เดือนนี้1,455
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)48,012
ทั้งหมด 217,689

info เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

camera_alt ภาพกิจกรรม
#โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้กับผู้พิการ,เยาวชนและกลุ่มสตรี (ไข่เค็มสมุนไพรใบเตยและแกลบดำ) ประจำปีงบประมาณ 2567[17 พฤษภาคม 2567]
#อบต.หนองหว้า ได้ออกตัดต้นไม้หักทับสายไฟฟ้า ถนนสายหนองหว้าใหญ่ - บ้านหนองปลาขาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน[9 พฤษภาคม 2567]
#ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ หมู่ที่ 1 - 7[9 พฤษภาคม 2567]
#ลงพื้นที่ปรับพื้นผิวจราจรชำรุด หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย [25 เมษายน 2567]
 
play_arrow สปอตการป้องกันโรคโควิด19
home รายงานสถานการณ์ประจำวัน
 
home วัดพัชรกิติยาภาราม
ประวัติวัดพัชรกิติยาภาราม
 
home วัดสายทอง
ประวัติวัดสายทอง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview199
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview179
ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview268

folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
เชิญชวนเสนอราคาจ้างซ่อมแซมทรัพย์สินสำนักงาน(เครื่องตัดหญ้า) จำนวน 2 เครื่องประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview32
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview28
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview29
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 15 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview14
เชิญชวนเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ทางราชการ (รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า) จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview17

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview6
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลม)จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview4
เชิญชวนเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2567 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : pageview3

folder งานการเงินและบัญชี
รายงานแสดงงบฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

image การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.
#โครงการฝึกอบรมการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570) [29 มกราคม 2567]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 3 บ้านห้วยเตย , หมู่ที่ 5 บ้านเพ็กเฟื้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด[31 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโคกสวรรค์ , หมู่ที่ 6 บ้านหนองผำ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด[30 มีนาคม 2566]
#โครงการประชุมประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านโนนสง่า, หมู่ที่ 7 บ้านหนองหว้าน้อย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด[29 มีนาคม 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารองค์กร
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
นายวิเชียร วงสิงห์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
โทร : 082-5234143
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
(นางสาวดวงรัตน์ คำอ้าย )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 082-1156712
จุลสาร-อบต-หนองหว้า
    folder จุลสาร อบต.หนองหว้า
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบวัดการรับรู้

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ