messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 64
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 68
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2 และ 3) พ.ศ.2543
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 84
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาด่ ้ วยการรับเงนิ ิ ิ ิ การเบกจายเงน ่ การฝากเงน การเกบร ็ กษาเงน ั ิ และการตรวจเงนขิ ององคกรปกครองสวนท ์ ่ ้ องถน ิ่ พ.ศ. 2547
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 65
ระเบ ียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 90
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
พระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให แกองคกรปกครองสวนท  องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๖๑
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 83
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 82
มาตรการป้องกัน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี 8 มกราคม 2562
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 69
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 86
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 91
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 94
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 78
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88