องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 42 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 สายท้ายซอยวัดศรีวิลัยมงคล ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะยาว 71.00 ม. หนา 0.15 ม. ลงไหล่ทางข้างละ 0.50 ม. หรือปริมาณพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า284.00 ตรม. พร้อมป้ายโครงการ 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ขนาด 200 ซีซี รสจืด (ช่วงปิดภาคเรียน 1เมษายน-15 พฤษภาคม 2566 จำนวน 45 วัน ๆ ละ 412 กล่อง ๆละ 8.13 บาท )ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ รสจืด (ขนาด 200 มิลลิลิตร)จำนวน 62 วันทำการๆ ละ 412 ถุง ๆละ 6.89 บาท ประจำเดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้าง รร.หนองหว้าวิทยาสรรค์ หมู่ 7 ระยะยาว 157 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้่อยกว่า 628 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังวัดสามัคคีธรรม หมู่ 5 ระยะยาว 628 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยการปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าลบ้านนายคำพอง รัดทำ หมู่ที่ 4 ระยะทาง 69 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวม 276 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหน้าบ้านนางบุญจันทร์ โคตรสุวรรณ หมู่3 ระยะยาว157 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวม 628.00 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายวัดป่าโคกสวรรค์ หมู่ที่ 4 ระยะยาว 87 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวม 348 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน น.ส.ปาริชาติ พฤกษชาติ หมู่ 1 ระยะยาว 50.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 200.00 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายหน้าบ้านนางชมภู จันทร์ศรีรัตน์ หมู่1 ระยะยาว 50.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวม 200 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยยกร่องพูนดินและลงวัสดุหินคลุก ถนนสายที่นานายโชคทอง ศรีพันธ์ หมู่6 ยาว 350 เมตร กว้าง 4.00 เมตร โดยการลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 98 ลบ.ม. พื้นที่รวมไม่น้อย 1,400 ตร.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยและตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ด้วยวัสดุหินคลุก ถนนสายบ้านหนองหว้าน้อย-โนนสูง หมู่ 7 ยาว 1,000 เมตร กว้าง .00 เมตร หนา 0.07 เมตร ลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 280 ลบ.ม. มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า4,000 ตร.ม.พร้อมเกรดเกลี่ยตกแต่งให้เรียบร้อยตลอดสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าน้อย ประจำปี 2565 จำนวน 78 รายการ เป็นเงิน 112,200 บาท(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มิลลิลิตร รสจืด ประจำเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 จำนวน 60 วันทำการ ๆ ละ 412 ถุง ๆ ละ 6.58 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย จำนวน 31 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายรอบวัดศรีวิลัยมงคล บ้านหนองหว้าใหญ่ ม. 1 ถนนกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ระยะทางยาว 113.00 เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างล่ะ 0.50 เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 71
rss_feed ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซีซี (ระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 69
rss_feed ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 จำนวน 31 วัน ๆ ละ 420 กล่อง ๆละ 7.82 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed จ้างจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาด M รองรับ S1-120 ครัวเรือน กำลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชม.ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 101
rss_feed จ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านเพ็กเฟื้อย ด้วยระบบผลิตน้ำประปา POG ขนาด M รองรับ S1-120 ครัวเรือน กำลังผลิต 7 ลูกบาศก์เมตร/ชม.ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส 01020003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 96
rss_feed จ้างก่อสร้างประปาหอถังสูง ขนาดบรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังบรรจุน้ำ 4 ลูก) บ้านห้วยเตย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหว้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 112
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซี.ซี. รสจืด (เดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 จำนวน 17,640 กล่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 106
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการ สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม ม. 5 เป็นเงิน จำนวน 103,700 บาท (หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 104
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ขนาด 200 ซีซี รสจืด (ระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 จำนวน 42 วันทำการ ๆละ 420 กล่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 105
1 - 25 (ทั้งหมด 25 รายการ) 1