messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหว้า
อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
check_circle นโยบายการบริหาร
บทนำ
กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าทุก ๆ ท่าน ที่เคารพอย่างสูง กระผม นายวิเชียร วงสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่าน เป็นอย่างสูง ที่กรุณาให้ความไว้วางใจมอบหมาย ให้กระผมได้เข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า เพื่อดำเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและยั่งยืน นอกจากนี้ขอแสดงความยินดีแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ที่ผ่านมาการคัดเลือกในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวน 7 ท่าน ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“ คุณธรรมนำการศึกษา พัฒนาคุณภาพชิวิต สู่เศรษฐกิจแบบพอเพียง ”
พันธกิจหน่วยงาน
1.ส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 2.จัดให้การบริการที่ดี รวดเร็ว และก้าวทันเทคโนโลยี 3.ส่งเสริมการสาธารณสุข 4.บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม แม่น้ำ ลำคลอง 5.จัดให้มีและบำรุงรักษา ถนน น้ำ ประปา ให้ได้มาตรฐาน 6.บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1.ประชาชนมีการศึกษาทุกคนและจบการศึกษาในระดับสูงขึ้น 2.ประชาชน ได้รับการบริการที่รวดเร็ว ประทับใจ เน้นความเป็นธรรม 3.ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง 4.สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ 5.โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นที่ 6.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงในการดำรงชีพ