ชื่อเรื่อง : จ้างปรับเกรดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกสวรรค์ หมู่ที่ 4 ถนนสายโคกสวรรค์ - หนองผือ (เส้นที่ 1) ถนนกว้าง 4.50 เมตร ระยะทางยาว 3,300.00 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,850.00 ตารางเมตร โดยการปรับเกรดพื้นที่ผิวจราจรตลอดสายและลงเสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดแล้วทำการเกลี่ยเกรดตกแต่งบดทับหินคลุกให้เรียบร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง