ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) จำนวน 8 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง