ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหลังวัดสามัคคีธรรม หมู่ 5 ระยะยาว 628 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 628 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง