ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายข้าง รร.หนองหว้าวิทยาสรรค์ หมู่ 7 ระยะยาว 157 เมตร กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่รวมไม่น้่อยกว่า 628 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง